„Dezvoltarea forței de muncă și a IMM-urilor din domeniile SNC/SNCDI, prin asigurarea unor condiții de lucru îmbunătățite și anticiparea schimbărilor - Dezvoltăm IMM” - POCU/227/3/8/117618

Daca îndeplinești condițiile de eligibilitate și demonstrezi cu documentele enumerate mai jos, poți fi una dintre cele 502 de persoane (angajați, manageri și antreprenori) sau 46 IMM-uri beneficiare ale facilitaților oferite prin proiectul nostru, și anume:

 • Sprijin profesional și specializat pentru 502 persoane (angajați în departamentele de management, angajați în departamentele de resurse umane și antreprenori) în vederea dezvoltării profesionale și antreprenoriale pentru creșterea gradului de anticipare și adaptare la schimbările pieței muncii;

 • Dezvoltare profesională cu o serie de componente privind dezvoltarea personală și socială prin participarea la cursuri de formare profesională autorizate interactive, practice și profesionale;

 • Certificarea competențelor și aptitudinilor manageriale, antreprenoriale și din domeniul resurselor umane ca urmare a sprijinului primit;

 • Creșterea anticipării și adaptabilității la schimbări, prin sprijinirea a 46 de întreprinderi din domeniile SNC/SNCDI în vederea elaborării planificărilor strategice performante.

Condiții de eligibilitate pentru grupul țintă

Din una dintre cele 3 categorii de GT eligibil fac parte:

 • Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);

 • Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane;

 • Antreprenori care își gestionează propriile afaceri.

Persoanele care au calitatea de antreprenori, vor proveni din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor, Industria Creativă, Bioeconomie) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să își adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice și în corelare cu cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

 • Codul CAEN al activității autorizate principale sau secundare eligibilă se va regăsi în Anexa 5 – Lista aferentă codurilor CAEN eligibile, anexă la Ghidul Solicitantului POCU 3.8 România profesională – Resurse umane competitive, aferente domeniilor SNC din cadrul prezentului proiect, și anume: Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor, Industria Creativă, Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura);

 • Are locul de muncă ocupat în: Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia;

 • Să aibă disponibilitatea de participare la activitățile proiectului (activități privind îmbunătățirea competențelor în plan profesional și antreprenorial, etc.);

 • Nu beneficiază de finanțare / dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU 3.8, în momentul înscrierii;

 • Să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului;

Criterii de departajare:

 • Sunt persoane receptive la primirea informațiilor;

 • Sunt interesați de dezvoltarea profesională / modele de cariere / modele de succes, etc;Sunt persoane receptive la primirea informațiilor;

 • Punctaj obținut în urma completării unui chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională /antreprenorială;

 • Criteriul de: „primul venit - primul servit”;Punctaj obținut în urma completării unui chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională /antreprenorială;

Mențiuni suplimentare:

Înscrierea persoanelor este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, daca este necesar, pentru completarea grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective.

Criterii de eligibilitate a IMM-urilor care au nevoie de sprijin:

 • Activează (are sediul social sau cel puțin un punct de lucru) în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia;

 • Se încadrează în categoria IMM-uri, așa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004;

 • Își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor, Industria Creativă, Bioeconomie) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau intenționează să își adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice și în corelare cu cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă menționate anterior;

 • Codul CAEN al activității autorizate principale sau secundare eligibilă se va regăsi in Anexa 5 – Lista aferentă codurilor CAEN eligibile, anexă la Ghidul Solicitantului POCU 3.8 România profesională – Resurse umane competitive, aferente domeniilor SNC din cadrul prezentului proiect, și anume: Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor, Industria Creativă, Bioeconomie;

 • Să aibă disponibilitatea de participare la activitățile proiectului (activități de sprijinire pentru realizarea planificării strategice, etc.), prin reprezentantul legal / alți reprezentanți / angajați / împuterniciți / etc;

 • Nu beneficiază de finanțare / dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU 3.8, în momentul înscrierii;

 • Să completeze și să semneze prin reprezentantul legal / alți reprezentanți / angajați / împuterniciți / etc., angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului;

Criterii de departajare:

 • Reprezentantul legal / antreprenorul / angajații IMM-ului sunt persoane din Grupul Țintă al proiectului;

 • Reprezentantul legal / antreprenorul / angajații IMM-ului sunt persoane receptive la primirea informațiilor;Reprezentantul legal / antreprenorul / angajații IMM-ului sunt persoane din Grupul Țintă al proiectului;

 • Reprezentantul legal / antreprenorul / angajații sunt interesați de dezvoltarea profesională pentru anticiparea schimbărilor / etc;

 • Punctajul obținut în urma completării unui chestionar pentru identificarea gradului de nevoie pentru sprijin al IMM-ului;

 • Criteriul de: „primul venit - primul servit”;

Documente care compun dosarul de înscriere in grupul țintă:

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE PERSOANE

Dosarul de înscriere a persoanelor în grupul țintă

 • Scrisoare de intenție (original) (Anexa 1);

 • Chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională/antreprenorială (original) (Anexa 2);

 • Angajament de disponibilitate față de actvitățile proiectului (original) (Anexa 3);

 • Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original) (Anexa 4);

 • Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (original) (Anexa 5);

 • Acord de utilizare a datelor personale (original) (Anexa 6);

 • Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la etnie (original) (Anexa 7);

 • Formular de înregistrare grup țintă (original) (Anexa 8);

 • Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la categoriile eligibile de grup țintă (original) (Anexa 9);

Documente justificative pentru apartenența la categoriile eligibile de grup țintă:

 • BI/CI (copie conform cu originalul);

 • Certificatul de naștere (copie conform cu originalul);

 • Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul);

 • Diplome de studiu (copie conform cu originalul);

Documente justificative pentru apartenența la categoriile eligibile de grup țintă:

 • Adeverința eliberată de întreprinderea angajatoare, pentru dovedirea calității de angajat (acolo unde este cazul), în care să se menționeze obligatoriu cel puțin următoarele aspecte (original):

 • Persoana în cauză este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial);Adeverința eliberată de întreprinderea angajatoare, pentru dovedirea calității de angajat (acolo unde este cazul), în care să se menționeze obligatoriu cel puțin următoarele aspecte (original):

 • Locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează activitățile proiectului (Regiunea Centru);

 • Pentru persoana în cauză care ocupă o poziție de management sau o poziție în departamentul de resurse umane, după caz, se va preciza postul ocupat, conform organigramei / schemei de personal a întreprinderii respective;

 • Persoana în cauză, prin atribuțiile pe care le are conform fișei de post, este implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective (după caz);

 • Persoana în cauză își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor, Industria Creativă, Bioeconomie) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului / angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizat cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv (Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (pentru întreprinderile furnizoare de persoane angajate) (copie conform cu originalul) ; Documentul (Act constitutiv și/sau Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului și/sau altele) care îi oferă dreptul acestuia de a desfășura acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări servicii, din vânzarea acestora pe piața în condiții de concurență, pentru fiecare persoană din grupul țintă care are calitatea de antreprenor, valabil la data antreprenorului în grupul țintă al proiectului (copie conform cu originalul) ;

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE IMM

Dosarul de înscriere a IMM-urilor în cadrul proiectului

Pentru a putea fi înscrise IMM-urile în cadrul proiectului și implicit să participe la activitățile proiectului, reprezentantul legal / antreprenorul / angajații IMM-ului / persoanele din grupul țintă vor trebui să aducă și să completeze ulterior etapei de selecție, dosarele de înscriere a IMM-urilor în cadrul proiectului, următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție (original) (Anexa 1);

 • Chestionar pentru identificarea gradului de nevoie pentru sprijin a IMM-ului (original) (Anexa 2);

 • Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (original) (Anexa 3);

 • Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original) (Anexa 4);

 • Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (original) (Anexa 5);

 • Acord de utilizare a datelor personale (original)(Anexa 6);

 • Declarație pe proprie răspundere că întreprinderea se încadrează în categoria IMM-uri, așa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 (original) (Anexa 7);

 • Formular de înregistrare grup țintă (original) (Anexa 8);

 • Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la categoriile eligibile de IMM-uri (original) (Anexa 9);

Documente justificative pentru apartenență la categoriile eligibile de IMM-uri:

• Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului / angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizat cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv (Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (în original sau în copie conform cu originalul);

Informații suplimentare pe adresa de email: dimmsm.pocu@gmail.com

ANUNŢ – ÎNSCRIERE GRUP ŢINTĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *