Politica de Confidențialitate, Termenii și Condițiile Protecției și Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Organizaţiile şi persoanele care inregistreaza, colectează şi stochează date cu caracter personal au obligaţia de a le păstra astfel încât să le fie asigurată confidenţialitatea şi securitatea. Obligaţiile privind dreptul la protecţia datelor cu caracter personal sunt reglementate prin:

 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

 • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii;

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanța de Urgență nr. 131 din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 • Legea nr. 278 din 15 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

 • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

 • Ordonanța de Urgență nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

 • Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

 • Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic – Republicare;

 • Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic;

 • Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005;

 • Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice - republicare.

Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, în continutul dreptului la viată intimă familială si privată, garantat de art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal si-a găsit de curând consacrarea, în cadrul drepturilor fundamentale ale persoanei, prin art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, instrument juridic fundamental al Uniunii care a căpătat valoare juridică prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

In Romania, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Prezentul document (denumit în continuare „Politica”) descrie cadrul aplicabil datelor cu caracter personal colectate de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) în România prin proiectul POCU/227/3/8/117182, având calitatea de Operator de Date cu Caracter Personal, denumita în continuare „Operator”, conform legii, incluzând prevederile Regulamentului General Privind Protecția Datelor („GDPR”).

Datele cu caracter personal colectate vor fi controlate și prelucrate de către USAMV București. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate sau controlate în comun de colaboratorii, partenerii si partile contractante ale USAMV București, denumiți în continuare „Parteneri”.

Această Politică se aplică:

 • Candidaților și beneficiarilor proiectului în spetă;

 • Angajaților proiectului sau persoanelor fizice/juridice parte a proiectului;

 • Utilizatorilor site-ului și a aplicațiilor de înregistrare sau de comandă din cadrul site-ului www.sprijinimm.ro;

 • Reprezentanților colaboratorilor, partenerilor si partilor contractante, persoanelor interesate, dar și Autoritatii de Management pentru Programul Operational Capital Uman, Organismului Intermediar Regional.

Această Politică descrie categoriile de date cu caracter personal sau informațiile personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, modalitatea și scopurile în care prelucrăm și protejăm datele pe care le colectăm, durata de stocare, situațiile în care transferăm datele și destinatarii, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal. De asemenea, descriem modul în care ne puteți contacta în legătură cu politicile noastre de confidențialitate și protecție a datelor și modul în care vă puteți exercita drepturile. Această notă de confidențialitate vizează să vă informeze despre modul în care USAMV București vă gestionează datele cu caracter personal, în ceea ce privește colectarea, utilizarea, stocarea acestora în conformitate cu noile date generale din Regulamentul privind protecția (GDPR), (UE) 2016/679.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU COLECTAREA ȘI PROCESUL INFORMAȚIILOR

USAMV București se angajează să vă protejeze confidențialitatea și să vă prelucreze datele în mod deschis și transparent ca atare, procesăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu GDPR și legea privind protecția datelor locale pentru unul sau altul mai multe dintre motivele enumerate în continuare:

 • Pentru ducerea la îndeplinire/executarea proiectului POCU/227/3/8/117182: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea obligațiilor în ceea ce privește întocmirea dosarelor candidatilor si cursantilor.

 • Pentru respectarea unei obligații legale: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea cerințelor legale.

 • În scopul protejării intereselor legitime: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime urmărite de USAMV București sau de o terță parte. Un interes legitim este atunci când o instituție juridică solicită informațiile dumneavoastră în caz de reclamații, proceduri judiciare, arbitraj și orice alte proceduri judiciare. Mijloacele și procesele pe care ne angajăm să le asigurăm: securitatea IT și a sistemului proiectului POCU/227/3/8/117182 al USAMV București prevenind potențialele infracțiuni, securitatea activelor, controalele accesului și măsurile anti-trecere; configurarea sistemelor CCTV, de ex. la birouri, pentru prevenirea infracțiunilor sau fraudelor; măsuri de gestionare a afacerilor și de dezvoltare a produselor și serviciilor.

 • Consimțământ: furnizarea unui consimțământ specific pentru procesarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, altele decât pentru motivele enunțate mai sus.

Aveți dreptul să revocați acordul în orice moment. Cu toate acestea, orice prelucrare a datelor cu caracter personal înainte de primirea revocării dumneavoastră nu va fi afectată.

SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE

USAMV București colectează și prelucrează datele personale în următoarele scopuri (după cum este permis de legislația aplicabilă):

 • Recrutare;

 • Selecție și plasare cursanti;

 • Oferirea de oportunități in domeniile proiectului;

 • Asistență în vederea completarii dosarului de candidat;

 • Furnizarea de programe de training, bussines coaching, planificare IMM-uri in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • Gestionarea relațiilor cu posibilii candidati, cursantii, colaboratori și partenerii;

 • În măsura permisă de legislația aplicabilă și în conformitate cu Politica privind Modulele Cookie și acțiunile efectuate în scop de marketing, trimiterea de materiale aferente programului, cursurilor și alte comunicări;

 • În măsura permisă de legislația aplicabilă, comunicarea și gestionarea participării la evenimente, conferinte, cursuri, programe profesionale, oferte;

 • Gestionarea, evaluarea și îmbunătățirea activității noastre: dezvoltarea, analizarea și îmbunătățirea serviciilor, gestionarea comunicațiilor, efectuarea de analize de date și efectuarea activităților contabile, a auditului și a altor activități interne;

 • Protejarea împotriva fraudei, identificarea și urmărirea prevenirii fraudei și a altor activități ilegale, a solicitărilor de despăgubire și a altor solicitări de acoperire a prejudiciilor;

 • Respectarea și aplicarea cerințelor legale, a standardelor aplicabile, a obligațiilor contractuale și a politicilor noastre.

Dacă sunteți un Angajat, USAMV București prelucrează datele dumneavoastră personale și ale persoanelor aflate în întreținere, dacă este cazul, în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii, executării, modificării sau încetării contractului de muncă la care Angajatul este parte;

 • În vederea plății salariului către Angajat, precum și a altor beneficii de care ar putea beneficia Angajatul;

 • În vederea îndeplinirii obligațiilor USAMV București în domeniul identificare, selecţie, evaluare si recrutare a grupului ţintă si a IMM-urilor, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor USAMV București: de sănătate și securitate în muncă, situații de urgență, medicina muncii, inclusiv privind evaluarea capacității de muncă a Angajatului;

 • În vederea dezvoltarii, analizarii și îmbunătățirii activitatilor desfasurate, gestionarea comunicațiilor, conlucrarii echipei de management cu persoanele parte a proiectului;

 • În scopul ținerii evidenței tuturor angajaților în registrul REVISAL, inclusiv a Angajatului, conform obligațiilor de dreptul muncii ale angajatorului;

 • În vederea depunerii de declarații, cereri, documente la autoritățile competente, inclusiv la AM, OIR, ANAF, Inspecția Muncii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Casa de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, pentru respectarea obligațiilor legale ale angajatorului;

 • În vederea emiterii de adeverințe la solicitarea Angajatului;

 • În vederea recuperării oricăror creanțe datorate de Angajat angajatorului sau a recuperării oricăror creanțe datorate de Angajat unor terți (în cadrul procedurii de poprire);

 • În vederea monitorizării locației echipamentului utilizat de către Angajat în desfășurarea atribuțiilor sale de serviciu;

 • În scopul menținerii securității sistemului informatic și pentru a împiedica transferul de date ce reprezintă proprietatea USAMV București sau țin de secretul de management al USAMV București, în afara societății (incidente de securitate) conform cu politicile si procedurile la nivelul USAMV București;

 • În scopul accesului la datele de localizare prin conexiune la internet la distanță pentru a asigura securitatea sistemului IT al USAMV București.

USAMV București poate prelucra date cu caracter personal pentru anumite scopuri legitime în desfășurarea activității sale, care includ unele dintre următoarele:

 • În cazul în care procesul ne permite să îmbunătățim, să modificăm, să personalizăm sau să îmbunătățim în alt mod serviciile/comunicările noastre în beneficiul grupului ţintă, al IMM-urilor inscrise și angajaților noștri;

 • Pentru identificarea și prevenirea fraudei;

 • Pentru a spori securitatea rețelei și a sistemelor noastre informatice;

 • Pentru a înțelege mai bine modul în care oamenii interacționează cu site-ul nostru;

 • Pentru scopuri de marketing direct;

 • Pentru determinarea eficacității campaniilor de promovare și a publicității.

MODALITĂȚI DE COLECTARE A DATELOR SI DATELE COLECTATE

Solicităm, colectăm, utilizăm și procesăm informațiile dumneavoastră personale specificate mai jos, în scopul îndeplinirii adecvate a activităților multiple din proiectul POCU/227/3/8/117182 derulat de USAMV București, în diverse moduri:

 • Prin vizitarea și accesarea site-ului proiectului POCU/227/3/8/117182 al USAMV București;

 • Prin înregistrarea CV-ului în baza de date online a site-ului www.sprijinimm.ro

 • Prin completarea “Formular de inregistrare”: www.sprijinimm.ro

 • Prin accesarea paginii de Facebook la adresa https://www.facebook.com/SprijinIMM

 • Prin înregistrarea la newsletterele proiectului USAMV București;

 • Prin telefon (fix sau mobil), e-mail, fax, Messenger, What’s up, Skype;

 • Prin participarea la diverse campanii de recrutare și/sau în legătură cu furnizorii noștri de servicii;

 • Prin participarea la campaniile online de marketing: oportunități de participare la cursuri, invitații la diverse evenimente organizate de USAMV București prin proiectul POCU/227/3/8/117182, evenimente de constientizare si conferinte de prezentare a proiectului sau de selecție, distribuirea de materiale publicitare, toate acestea în măsura permisă de legislația aplicabilă și în conformitate cu Politica privind modulele cookie și acțiunile efectuate în scop de marketing.

Pentru a proteja interesele legitime ale USAMV București și pentru a respecta obligațiile legale, facem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile stocate și prelucrate sunt exacte și actualizate.
Putem colecta diverse tipuri de date cu caracter personal în funcție de natura relației, inclusiv, dar fără a se limita la acestea (conform legislației aplicabile):

 • Cereri de inscriere la programul proiectului, cereri de participare la cursuri;

 • Orice tip de contracte dintre angajat al proiectului sau furnizor de servicii in folosul proiectului și USAMV București: Contracte de muncă Individuale, Contracte de Muncă Temporare, Contracte de Prestări Servicii, Contracte de Furnizari Produse etc.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE COLECTATE ȘI PROCESATE

USAMV București se angajează să vă protejeze confidențialitatea și utilizează controale de securitate adecvate pentru a preveni neautorizarea, accesul, utilizarea, pierderea, distrugerea și deteriorarea informațiilor de mai sus. Utilizăm criptare, firewall-uri, controale de acces și alte proceduri pentru protejarea informațiilor împotriva accesului neautorizat.

Toate datele și informațiile Candidaților/Angajaților și/sau al tuturor partilor contractante ale USAMV București sunt stocate în foldere individuale și securizate, pe servere interne, la sediul USAMV București. Acestea funcționează cu ajutorul unei linii securizate.
Numai personalul autorizat al USAMV București are acces la aceste informații. Acestea sunt stocate pentru a permite USAMV București să-și desfășoare activitatea, obligațiile contractuale cu angajații/tertii, obligațiile legale față de autoritățile guvernamentale locale pentru a proteja interesele legitime ale societății, pentru a soluționa eventualelor litigii și creanțe și pentru executarea tuturor operațiunilor societății. USAMV București va păstra informațiile dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea serviciilor/obiectivelor propuse/contractelor dintre dumneavoastră și USAMV București. Este posibil să fie necesar să fie păstrate informații personale și după încheierea contractului, în măsura necesară, pentru respectarea obligațiilor legale. USAMV București va păstra toate informațiile necesare pentru perioada maximă permisă de legea aplicabilă în vigoare.

CUI TRANSFERĂM INFORMAȚIILE ȘI DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Este posibil să distribuim date cu caracter personal prestatorilor/furnizorilor care presteaza/furnizează produse/servicii pe seama noastră, pe baza instrucțiunilor noastre. Nu autorizăm acești prestatori/furnizori să utilizeze sau să dezvăluie informațiile, cu excepția cazului în care este necesar pentru a efectua servicii pe seama noastră sau pentru a respecta cerințele legale.

De asemenea, putem distribui datele dumneavoastră personale:

 • Dacă sunteți un candidat/cursant pentru un loc in cadrul proiectului, terților care ofera servicii/colaborare proiectului;

 • Altor persoane cu care lucrăm, cum ar fi expertii, trainerii, lectorii, alte categorii de personal din cadrul proiectului;

 • Colaboratorilor USAMV București care sunt parte a proiectului.

În plus, putem divulga date cu caracter personal despre dumneavoastră:

 • Dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege;

 • Autorităților de aplicare a legii sau altor funcționari pe baza unei cereri de divulgare legală;

 • Atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderile financiare sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau ilegale suspectate sau reale.

În ceea ce privește Angajații USAMV București, în cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate la punctele de mai sus, Datele Personale ale Angajatului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

 • Furnizorii de servicii utilizați de USAMV București, inclusiv: Furnizorul de servicii de medicina muncii; Furnizorii de servicii de asigurări de pensii facultative; Bănci, în vederea plății salariului prin transfer bancar; Furnizorul de servicii de curierat cu care colaborează USAMV București, doar atunci când sunt documente de transmis care îl implică pe Angajat și doar Date Personale minime necesare serviciilor de livrare (nume, prenume, telefon, adresă);

 • Furnizorii de servicii de training și alte servicii similare;

 • Consultanții externi, auditori;

 • Alte societăți în cadrul activităților de raportare/administrative ale USAMV București;

 • Autorități, inclusiv: Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru depunerea de diverse declarații conform prevederilor legale aplicabile; Inspectoratul Teritorial de Muncă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru îndeplinirea obligațiilor de ținere a evidenței salariaților, precum și pentru îndeplinirea cerințelor legale de sănătate și securitate în muncă și de prevenirea și stingerea incendiilor / situații de urgență; Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri si formulare; alte autorități pentru îndeplinirea altor obligații legale.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către USAMV București a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special pe principiul minimizării datelor personale – USAMV București transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv pentru scopurile de a satisface orice cerințe legale, de reglementare, de contabilitate sau de raportare.

Vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât avem o relație cu dumneavoastră. Odată ce relația cu dumneavoastră s-a încheiat, vă vom păstra datele pentru o perioada maximă de 6 ani.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Vă rugăm să ne informați când datele dumneavoastă personale se modifică. Este important ca datele personale pe care le deținem despre dumneavoastă să fie exacte și actualizate. Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale pe care le deținem despre dumneavoastă sub rezerva jurisdicțiilor și a legii aplicabile:

 • Să solicitați corectarea (rectificarea) datelor cu caracter personal pe care le deținem. Acest lucru vă permite să vă fie corectate orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastă;

 • Să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastă personale. Aceasta vă permite să ne cereți să ștergem datele dumneavoastă personale (cunoscute sub numele de „dreptul de a fi uitate”), fără niciun temei juridic valabil, în măsura în care legea permite;

 • Să refuzați procesarea datelor dumneavoastră personale. Aceasta vă permite să obiectați dacă furnizați o bază rezonabilă și motive specifice pentru obiecție. Aveți dreptul absolut de a vă opune în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastă personale presupune marketing direct și un drept non-absolut în cazul în care datele sunt prelucrate în scopuri legitime. Vom aborda obiecția în mod corespunzător și în conformitate cu regulamentul GDPR și legea aplicabilă relevantă.

 • Să solicitați restricția de procesare a datelor dumneavoastră personale. Aveți dreptul să trimiteți o cerere de restricționare a procesării și să păstrați numai informațiile stocate până la rezolvarea motivului solicitării dumneavoastră. Notificarea informațiilor incorecte deținute va restricționa automat prelucrarea datelor dumneavoastră personale până când aceste informații vor fi corectate. Aveți dreptul să solicitați în mod explicit și în scris USAMV București să dețină, în numele dumneavoastră, informațiile dumneavoastră personale pe care să nu le mai proceseze.

 • Să solicitați primirea unei copii a datelor personale referitoare la dumneavoastră într-un format care este structurat și utilizat în mod obișnuit și transmis către alte organizații. De asemenea, aveți dreptul să transmiteți datele personale prin USAMV București altor organizații pe care le veți numi (cunoscut sub numele de “dreptul la portabilitatea datelor”).

 • Să retrageți acordul pe care ni l-ați dat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în orice moment (dacă este cazul). Consimțământul acordat pentru procesarea dosarelor medicale și penale este legat de obligația noastră legală de a se conforma cerințelor relevante a unor legi, reglementări și convenții.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dvs. sau dacă aveți alte întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, contactați responsabilul cu protecția datelor sau responsabilul cu protecția datelor, la una dintre adresele de e-mail: proiect@sprijinimm.ro, dga@usamv.ro.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Putem modifica sau actualiza această politică de confidențialitate. Vă vom anunța în mod corespunzător când vom face modificări și vom modifica data de revizuire în partea de jos a acestui document. Cu toate acestea, vă încurajăm să verificati periodic această politică, pentru a vă informa întotdeauna despre cum sunt procesate și protejate informațiile dumneavoastră personale.

SOLUȚII SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să vă adresați în scris către USAMV București: prin e-mail la adresele proiect@sprijinimm.ro sau dga@usamv.ro, sau puteți transmite o cerere scrisă prin poștă pe adresa bd. Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti, Romania. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 30 zile.

De asemenea, aveți dreptul de a depune reclamație la Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale din Ministerul Afacerilor Interne, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, Bucureşti, telefon +4021/206.09.01, +4021/3037080 int. 30063 sau 30064, fax +4021/264.86.80, e-mail orpdp@mai.gov.ro. Informatii suplimentare gasiti pe adresa http://www.mai.gov.ro/index03_3_01.html si la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Totodata, aveți dreptul de a depune reclamație la Responsabilul European cu Protecția Datelor, adresa Data Protection Officer, Comisia Europeană, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia sau prin e-mail data-protection-officer@ec.europa.eu.

COOKIES

Pentru a vă oferi o navigare cât mai fluidă pe site-urile proiectului si ale USAMV București, folosim facilitățile browserului internet numit “cookie”. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele și preferințele, pentru a monitoriza parcursuri pe site și pentru a personaliza paginile în funcție de vizitator. Aveți optiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies. În acest caz însa, va exista un impact negativ asupra navigarii pe site-urile noastre.

Folosirea în continuare a site-urilor proiectului si ale USAMV București, constituie un răspuns afirmativ de acceptare a condiţiilor şi acordul de a vă conforma termenilor şi condiţiilor.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, aveţi obligaţia de a nu folosi site-urile proiectului si ale USAMV București, serviciile şi nici o informaţie conţinută în cadrul acestora.